PROJEKT – VENDIM

ÇËSHTJET OBJEKT KONSULTIMI DHE STUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJEN QËNDRORE ME VETËQEVERISJES VENDORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, paragrafi i tretë i ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të shtetit për Çështjet Vendore, Këshilli i Ministrave

me shume